Ochrana osobních údajů

 1. Obecné prohlášení

1.1. Simpino CZ, Holubova 684, 530 03 Pardubice, IČO 48166219 (dále jen Simpino CZ), plní povinnosti týkající se zpracování osobních údajů, které byly Simpino CZ předány za účelem plnění smluvních a zákonných povinností.

1.2. Ochrana osobních údajů vyplývá zejména z Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation).

1.3. Simpino CZ vystupuje v pozici správce osobních údajů v případě, že určuje v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR účel a prostředky zpracování osobních údajů.

1.4. Simpino CZ vystupuje v pozici zpracovatele osobních údajů v případě, kdy v souladu s článkem 4 odst. 8 GDPR zpracovává osobní údaje pro správce.

 1. Zásady zpracování osobních údajů

2.1. Při zpracování osobních údajů plníme standardy ochrany osobních

údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. a) osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 2. b) osobní údaje jsou chráněny způsobem, který je odpovídající aktuálním vývoji techniky; je zajištěna dostupná možnost bezpečnosti těchto údajů, která zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
 3. c) subjekty údajů jsou informováni o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;
 4. d) Simpino CZ dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.
 5. Informace o zpracování osobních údajů

3.1. Obecné údaje o subjektu Simpino CZ:

Simpino CZ, Bc. Martin Ryšavý, IČ: 481 66 219, se sídlem Pardubice 530 03, Holubova 684, podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku;

jméno: Bc. Martin Ryšavý
email: dpo@simpino.com
tel: +420 724 600 724

3.3. Simpino CZ zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. a) plnění zákonem stanovených povinností, kdy vystupuje v pozici správce osobních údajů;
 2. b) plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly předány subjekty údajů;
 3. c) plnění smluvních povinností, kdy osobní údaje byly Simpino CZ předány správci osobních údajů;
 4. d) ochrany práv a oprávněných zájmů Simpino CZ;

3.4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Simpino CZ zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytné pro naplnění výše uvedených cílů. Jsou zpracovávány zejména následující osobní údaje:

 1. a) jméno a příjmení;
 2. b) adresa;
 3. c) emailová adresa;
 4. d) telefonní číslo;

3.5. Způsob zpracování osobních údajů:

Způsob, kterým Simpino CZ zpracovává osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech Simpino CZ.

Osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Simpino CZ a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou uzavřena smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Simpino CZ.

3.6. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům Simpino CZ v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. Osobní údaje mohou být třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

Před jakýmkoliv předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva, která upraví zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Simpino CZ.

V souladu s příslušnými právními předpisy je Simpino CZ oprávněna nebo přímo povinna předávat Vaše osobní údaje:

 1. a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 2. b) poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování;
 3. c) dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek.
 4. d) subjektům patřícím do skupiny osob majetkově propojených se Simpino CZ z důvodu outsourcingu služeb;

3.7. Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, kde sídlí subjekty Simpino CZ a které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika.

Subjekty podílející se na zpracování osobních údajů klientů, nepředává osobní údaje klientů do zemí mimo Evropskou unii.

3.8. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Simpino CZ pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

Doba uchovávání osobních údajů vyplývá z jednotlivých právních předpisů, na základě kterých Simpino CZ zpracovává osobní údaje. V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvní povinnosti, je nezbytné za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Simpino CZ zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne skončení smlouvy.

3.9. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v rozsahu s jednotlivými články GDPR zejména následující práva:

 1. a) právo na informace o správci osobních údajů, zpracovateli a pověřenci na ochranu osobních údajů;
 2. b) právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
 3. c) právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaj zpracovávány či nikoli;
 4. d) právo podat stížnost;
 5. e) právo na opravu osobních údajů;
 6. f) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 7. g) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 8. h) právo na omezení zpracování;
 9. i) právo na přenositelnost osobních údajů;
 10. j) právo vznést námitky;
 11. k) veškerá další práva přiznaná Nařízením;
 12. Závěrečné prohlášení

Simpino CZ přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů nebo vedení společnosti.